Salt la navigare

Legislatie Contabilitate

 • Decizie nr. 135/2009 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor pentru aplicarea în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariaţii şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, aprobate prin Decizia preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale nr. 112/2009

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Ordin nr. 3418/2009 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul internaţional de bunuri, prevăzute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.218/2006

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Ordin nr. 3419/2009 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)- i), art. 143 alin. (2) şi art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.222/2006

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Ordin nr. 671/2009 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Ordin nr. 3420/2009 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Ordin nr. 1000/2009 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Legea nr. 381/2009 | legislatie contabilitate online


  privind introducerea concordatului preventiv şi mandatului ad-hoc

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Ordin nr. 1648/2009 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • HG nr. 1456/2009 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea alin. (6) al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Ordin nr. 1730/2009 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea prevederilor cap. IV "Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Legea nr. 360/2009 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea lit. a) a art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Legea nr. 363/2009 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2009 pentru amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Ordin nr. 1673/2009 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea şi completarea Procedurii şi condiţiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.378/2009

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Legea nr. 331/2009 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Legea nr. 329/2009 | legislatie contabilitate online


  privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar internaţional

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Legea nr. 343/2009 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Ordin nr. 3055/2009 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Sentinta M. OF nr. 770/2009 | legislatie contabilitate online


  pronunţată în Şedinţa publică a Curţii de Apel Cluj - Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Legea nr. 330/2009 | legislatie contabilitate online


  privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Ordin nr. 648/2009 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Planurilor de conturi şi a monografiilor pentru reflectarea în contabilitate a fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare de la bugetul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 498/2008

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Ordin nr. 1607/2009 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Ordin nr. 2861/2009 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Ordin nr. 1338/2009 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 565/2009

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Legea nr. 324/2009 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătăţirea procedurilor fiscale şi diminuarea evaziunii fiscale

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • HG nr. 1188/2009 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • OUG nr. 109/2009 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Ordin nr. 709/2009 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenţie "Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor" în cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • HG nr. 1016/2009 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Ordin nr. 198/2009 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind modul de evidenţă, raportare, calcul şi plată a taxei pe activitatea minieră şi a redevenţei miniere

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • HG nr. 956/2009 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Ordin nr. 2572/2009 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 172/2006 privind încadrarea produselor în categoria material lemnos pentru care se aplică taxarea inversă

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Ordin nr. 1415/2009 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea modelului şi conţinutului unor documente şi formulare utilizate în activitatea de inspecţie fiscală la persoane fizice

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Ordin nr. 1438/2009 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Ordin nr. 1378/2009 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Ordin nr. 1454/2009 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Ordin nr. 2361/2009 | legislatie contabilitate online


  privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Ordin nr. 1444/2009 | legislatie contabilitate online


  stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2009.

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Ordin nr. 2400/2009 | legislatie contabilitate online


  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili şi pentru reglementarea unor aspecte ale activităţii de administrare a marilor contribuabili

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

   

 • Ord. nr. 1340/2009 | legislatie contabilitate


  privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului 710 "Declaraţie rectificativă", cod 14.13.01.00/r

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila

 • Ordin nr. 2321/2009


  pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a amânării la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

 • Ord. nr. 1432/2009 | legislatie contabilitate


  privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II 2009

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila

 • Legea nr. 268/2009 | legislatie contabilitate


  LEGE nr. 268 din 7 iulie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila

 • Ord. nr. 1308/2009 | legislatie contabilitate


  pt. unele măsuri pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, precum şi pentru stingerea prin compensare sau restituire a sumelor reprezentând taxă pe valoarea adăugată aprobată prin decizia de rambursare

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila

 • Ord. nr. 994/2009 | legislatie contabilitate


  pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului "Prima casă" şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila

 • Ordin nr. 190-2009


  pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea şi plata impozitului pe veniturile băneşti din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare

 • OUG nr. 92/2009


  pentru amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare

 • Lege nr. 246/2009


  LEGE nr. 246 din 30 iunie 2009 pentru abrogarea Legii nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale

 • Ordin nr. 2168/2009


  pentru prorogarea termenului de 1 iulie 2009, stabilit pentru administrarea contribuabililor mijlocii şi a marilor contribuabili

 • Ordin nr. 2123/2009


  pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2009 a operatorilor economici

 • Ordin nr. 4201/2009


  privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România

 • Ordin nr. 1554/2009


  pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi a altor persoane

 • HG nr. 717/2009


  privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"

 • Ordin nr. 1221/2009


  privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu

 • Legea nr. 239/2009


  pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

 • HG nr. 631/2009


  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor

 • Ordin nr. 1166/2009


  privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.746/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată"

 • Ordin nr. 1165/2009


  privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

 • Legea nr. 194/2009


  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • HG nr. 630/2009


  pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006

 • HG nr. 616/2009


  pentru modificarea pct. 701 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 • Ordin nr. 1128/2009


  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor "Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi" şi "Certificat", precum şi a procedurii de eliberare a acestora

 • OUG nr. 46/2009


  privind îmbunătăţirea procedurilor fiscale şi diminuarea evaziunii fiscale

 • Ordin nr. 847/2009


  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 858/2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă

 • Ordin nr. 788/2009


  privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 552/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri"

 • HG nr. 488/2009


  pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 • HG nr. 449/2009


  pentru modificarea şi completarea unor acte normative în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare

 • OUG nr. 38/2009


  pentru modificarea art. 39 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

 • Ordin nr. 342/2009


  privind aprobarea Procedurii pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 841 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

 • Legea nr. 88/2009


  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi a altor acte normative incidente

 • OUG nr. 34/2009 | contabilitate online


  cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila

 • Legea nr. 52/2009 | contabilitate online


  pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila

 • Ord. nr. 392/2009 | contabilitate online


  pentru modificarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila

 • Ord. nr. 557/2009 | contabilitate online


  pentru prorogarea termenului de 1 aprilie 2009, stabilit pentru administrarea contribuabililor mijlocii şi a marilor contribuabili

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila

 • OUG nr. 29/2009 | contabilitate online


  pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila

 • OUG nr. 28/2009 | contabilitate online


  privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila

 • HG nr. 215/2009 | contabilitate online


  pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanţă

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila

 • Ord. nr. 360/2009 | contabilitate online


  pt. aprobarea procedurii de restituire a unor sume reprezentând diferenţe de taxă pe poluare pentru autovehicule

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila

 • Ordin nr. 297/2009 | contabilitate online


  privind indicele de inflaţie utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila

 • Legea nr. 19/2009 | contabilitate online


  a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila

 • HG nr. 185/2009 | contabilitate online


  pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 322/2008 privind acordarea de facilităţi pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN Rev. 2

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila

 • Ordin nr. 161/2009 | contabilitate online


  privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2009

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila

 • Hotarare nr. 4/2009 | contabilitate online


  privind susţinerea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal - sesiunea martie 2009

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila

 • Ordin nr. 68/2009 | contabilitate online


  pt. aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila

 • HG nr. 50/2009 | contabilitate online


  privind modificarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2008

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila

 • Ordin nr. 92/2009 | contabilitate online


  privind abrogarea Ord. preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.764/2008 pentru aprob. Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 114 alin. (8)-(10) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost completate prin art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creşterii economice şi a numărului locurilor de muncă

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila

 • Ord. nr. 67/2009 | contabilitate online


  privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila

 • Ord. nr. 23/2009 | contabilitate online


  pt. stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I 2009

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila

 • Ordin nr. 2402/2009 | legislatie contabilitate


  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 266/2007 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi pentru reglementarea unor aspecte ale activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila..

 • Ordin nr. 1366/2009 | legislatie contabilitate


  pt. aprobarea utilizării plicurilor speciale cu confirmare poştală de primire (AR) detaşabilă, pentru trimiterea de acte administrative şi procedurale

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.

 • Ord. nr. 1290/2009 | legislatie contabilitate


  pt. modif. Ord. preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea Impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursa.

  Contabilitate. Consultanta fiscala. Audit. Expertiza contabila.